MENU (9)

fleabag - YUNGBLUD 「Lingoma」 - Ukuguqulelwa kwisiXhosa

I'm just a fleabag, nobody loves me
Send me to rehab, somebody touch me
I wanna turn back time
I wanna fix the way I was designed


fleabag - YUNGBLUD 「Lingoma」

I'm just a fleabag, nobody loves me
Send me to rehab, somebody touch me
I wanna turn back time
I wanna fix the way I was designed
Crawl behind my eyes
And kill my stale state of mind

[Pre-Chorus]
I fade and fade
And every time I try to change, to change
I stop

[Chorus]


Cause I'm just a fleabag, nobody loves me
Send me to rehab, somebody touch me
I'm not your monkey
I'm not your puppet
I'm just a fleabag, nobody loves me at all

[Post-Chorus]
Hey, hey
Nobody loves me, yeah
Hey, hey
Nobody loves me

[Verse 2]
I dance 'round the truth


I'll be a ballerina boy for you
No matter what I do
You twist my words and get confused

[Pre-Chorus]
So I fade and I fade
And every time I try to change, to change
I stop

[Chorus]
Cause I'm just a fleabag, nobody loves me
Send me to rehab, somebody touch me
I'm not your monkey
I'm not your puppet


I'm just a fleabag, nobody loves me at all

[Post-Chorus]
Hey, hey
Nobody loves me
Hey, hey
Nobody loves me, yeah

[Guitar Solo]

[Chorus]
I'm just a fleabag, nobody loves me
Send me to rehab, somebody touch me
I'm not your monkey


I'm not your puppet
I'm just a fleabag, nobody loves me at all

[Post-Chorus]
Hey, hey
Nobody loves me
Hey, hey
Nobody loves me at all


fleabag - YUNGBLUD 「Lingoma」 - Ukuguqulelwa kwisiXhosa


Ndiyi-fleabag, akukho mntu uyandithanda
Ndithumelele i-rehab, umntu othile undichukumisile
Ndifuna ukubuyisa ixesha
Ndifuna ukulungisa indlela endayiyilwe ngayo
Crawl emva kwamehlo am


Kwaye ubulala imeko yam yengqondo yengqondo

[I-pre-chorus]
Ndiyaphela kwaye ndiphelile
Kwaye ngalo lonke ixesha ndizama ukutshintsha, ukutshintsha
Ndiyayeka

[Chorus]
Kuba ndingumntu nje nje, akukho mntu uyandithanda
Ndithumelele i-rehab, umntu othile undichukumisile
Andinguye inkawu yakho
Andinguye ipopu yakho
Ndiyi-fleabag, akukho mntu undithandayo


[I-chorus]]
Hee, hey
Akukho mntu undithandayo, ewe
Hee, hey
Akukho mntu ondithandayo

[Indinyana 2]
Ndidanisa 'ijikeleze inyani
Ndiza kuba yinkwenkwe ye-balina
Nokuba kwenzeka ntoni
Ujijisa amazwi am kwaye udidekile

[I-pre-chorus]
Nditsho ndiphelile kwaye ndiyaphela


Kwaye ngalo lonke ixesha ndizama ukutshintsha, ukutshintsha
Ndiyayeka

[Chorus]
Kuba ndingumntu nje nje, akukho mntu uyandithanda
Ndithumelele i-rehab, umntu othile undichukumisile
Andinguye inkawu yakho
Andinguye ipopu yakho
Ndiyi-fleabag, akukho mntu undithandayo

[I-chorus]]
Hee, hey
Akukho mntu ondithandayo
Hee, hey


Akukho mntu undithandayo, ewe

[Guitar Solo]

[Chorus]
Ndiyi-fleabag, akukho mntu uyandithanda
Ndithumelele i-rehab, umntu othile undichukumisile
Andinguye inkawu yakho
Andinguye ipopu yakho
Ndiyi-fleabag, akukho mntu undithandayo

[I-chorus]]
Hee, hey
Akukho mntu ondithandayo


Hee, hey
Akukho mntu undithandayo