MENU (4)

LYRIC: Visiting Hours - Ukuguqulelwa kwisiXhosa - Ed Sheeran

I wish that heaven had visiting hours
So I could just show up and bring good news
That she's getting older and I wish that you'd met her
The things that she'll learn from me, I got them all from you


Visiting Hours LYRIC - Ed Sheeran

I wish that heaven had visiting hours
So I could just show up and bring good news
That she's getting older and I wish that you'd met her
The things that she'll learn from me, I got them all from you

[Chorus]
Can I just stay a while and we'll put all the world to rights?
The little ones will grow and I'll still drink your favourite wine
And soon, they're going to close, but I'll see you another day
So much has changed since you've been away

[Verse 2]
Well, I wish that heaven had visiting hours


So I could just swing by and ask your advice
What would you do in my situation?
I haven't a clue how I'd even raise them
What would you do? 'Cause you always do what's right

[Chorus]
Can we just talk a while until my worries disappear?
I'd tell you that I'm scared of turning out a failure
You'd say, "Remember that the answer's in the love that we create"
So much has changed since you've been away

[Verse 3]
I wish that heaven had visiting hours
And I would ask them if I could take you home


But I know what they'd say, that it's for the best
So I would live life the way you taught me
And make it on my own

[Chorus]
And I will close the door, but I will open up my heart
And everyone I love will know exactly who you are
Cause this is not goodbye, it is just 'til we meet again
So much has changed since you've been away


LYRIC: Visiting Hours - Ukuguqulelwa kwisiXhosa - Ed Sheeran


Ndinqwenela ukuba izulu liye latyelela iiyure
Ke bendinokuveza ndizise iindaba ezimnandi
Ukuba igudile kwaye ndinqwenela ukuba ungadibana naye
Izinto aza kuzifunda kum, ndibafumene bonke kuwe[Chorus]
Ndingahlala nje ixesha kwaye siya kubeka lonke ilizwe kumalungelo?
Abancinci baya kukhula kwaye ndiza kusela iwayini yakho oyithandayo
Kwaye kungekudala, bayakuvala, kodwa ndiza kukubona ngolunye usuku
Kakhulu itshintshile oko ukude

[Indinyana 2]
Ewe, ndinqwenela ukuba izulu liye latyelela iiyure
Ke ndingakwazi ukujija nje ndicela icebiso lakho
Unokwenza ntoni kwimeko yam?
Andinayo indlela endinokubakhulisa ngayo
Ungathini? Kuba uhlala esenza into elungileyo


[Chorus]
Ngaba singathetha nje okwethutyana de kuphele amaxhala am?
Ndikuxelele ukuba ndiyoyika ukucima ukusilela
Ungatsho, "khumbula ukuba impendulo eluthandweni esilwenzileyo"
Kakhulu itshintshile oko ukude

[Indinyana 3]
Ndinqwenela ukuba izulu liye latyelela iiyure
Kwaye bendibabuza ukuba ndingakuhamba ekhaya
Kodwa ndiyazi ukuba bangathini, ukuba yeyona nto ibalaseleyo
Ke bendiya kuphila ubomi indlela obundifundise ngayo
Uzenzele eyam

[Chorus]


Kwaye ndiza kuvala umnyango, kodwa ndiya kuyivula intliziyo yam
Kwaye wonke umntu endimthandayo uya kwazi ngokuqinisekileyo ukuba ungubani
Kuba le ayilunganga, yi-til nje siyadibana kwakhona
Kakhulu itshintshile oko ukude